• bilgi@forumegitimk12.com

Hakkımızda

FORUM EĞİTİM k12 NEDİR?

Daha mutlu ve başarılı öğrenciler, daha mutlu ve yüksek performanslı öğretmenler, daha mutlu ve başarılı yöneticiler ile daha mutlu ve huzurlu velilerden oluşan bir dünyadan bahsetmenin bir ütopya olmadığına inanıyoruz…

Forum Eğitim K12 buluşmalarında örgün eğitim alanında sürdürülebilirliğin bir çok farklı açıdan tartışılması, araştırmalardan elde edilen bulgularla mevcut durumun analiz edilmesi, iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve gelecek projeksiyonu için nitelikli verilerin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmaktadır.

Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği (SEGM) ve Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi iş birliği ile 2019 yılından itibaren gerçekleştirilen forumlar sırasında öğretmen ve velilere yönelik uygulanan algı ve beklenti araştırmalarının bulguları kamuoyuyla paylaşılmakta ve uzmanlar tarafından yorumlanmaktadır.


AMAÇLARIMIZ

● Eğitim alanında sürdürülebilirliği sağlamak ve teşvik etmek,
● Eğitim sektörü için bilgi üretimi ve nitelikli veri sağlamak,
● Trendleri ve değişimleri belirlemek,
● İyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını teşvik etmek ve paylaşılmasını sağlamak,
● Eleştirel düşünce biçimlerini geliştirmek,
● Öğretmen ve yönetici yetkinliğini artırmak,
● Öğrenci başarını iyileştirmek,
● Eğitim sistemlerini geliştirmek,
● Politika ve karar alıcılara rehberlik etmek.


GELECEĞİ PAYLAŞ SİVİL İNİSİYATİFİ
www.gelecegipaylas.com

Geleceği Paylaş, 2017 yılında; sorumluluğun bireysel olduğu fikrinden hareket ederek, iki sivil toplum gönüllüsü önderliğinde; üniversite, kamu kurumu, özel sektör, yerel yönetim temsilcileri ve sivil toplum gönüllülerinin bir araya gelmesi ile kurulmuştur.

Kurulduğu günden itibaren insan haklarına ilişkin uluslararası normları, standartları ve ilkeleri; sosyal kalkınma, bölgesel kalkınma, kurumsal kapasite geliştirme, yerel yönetimlerde kapsayıcılığı artırma vb. alanlarda gerçekleştirdiği çalışmalarının merkezine alır.

Bu noktadan hareket ile bireylerin, kamu kurumlarının, özel sektörün, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının toplumsal fayda odaklı çalışmalarını sosyal etkisi ölçülebilir, sürdürülebilir, yenilikçi yöntemler ile planlanmasına, gerçekleştirilmesine hak temelli yaklaşım çerçevesinde destek olur.


SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM GELİŞİM VE MÜKEMMELLİK DERNEĞİ (SEGM)
www.segm.org.tr

SEGM, 2019 yılında dil, din, renk, etnik köken, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın insan unsurunu destekleyen çalışmalar yapmayı, var olan çalışmalara da katılarak, iş dünyası ve sivil toplum örgütleri ile sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.

Özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sürdürülebilir, nitelikli, sağlam temelli, fayda sağlayan, yaşam boyu eğitim ve gelişim anlayışının toplumda yaygınlaşmasını hedefleyen çalışmalarını, eğitim, gelişim ve mükemmelliğin pusulası olmak vizyonuyla gerçekleştirmektedir.

Bireyselden organizasyonel eğitim ve gelişime, sürdürülebilirlik yolculuğunda hep birlikte ilerlemek ve değer yaratan projeleri hayata geçirmek, sürdürülebilir bir ilerlemenin yol haritası olan hayat boyu öğrenme tutkusunu sürekli üreterek paylaşmaya devam etmektedir.

>